Page 2 of 8

Planowane zamknięcie wody

W dniu 7.11.2020 roku o godzinie 14 zostanie zamknięta woda na okres zimowy.

COVID – 19 – nowa uchwała KZ PZD – 16.10.2020

Proszę o zapoznanie się z uchwałą:

SEGREGOWANIE ŚMIECI

Poniżej przedstawiamy artykuł o segregowaniu śmieci. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Źródło: Epoznan.pl

https://epoznan.pl/news-news-109389-zolta_czerwona_lub_pomaranczowa_kartka_jak_uniknac_kar_za_nieprawidlowa_segregacje_odpadow

Informacja

Informujemy o możliwych utrudnieniach w dotarciu do działek od dnia 03.09.2020 roku. Powodem utrudnień jest rozpoczęcie prace ziemnych na terenie ROD związanych z dalszym ciągiem inwestycji. Prace ziemne rozpoczną się od strony parku Jana Pawła II.

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Proszę wszystkich działkowców o zapoznanie się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami.

Zwolnij do 10km/h

W związku z ostatnimi zdarzeniami oraz skargami działkowców Zarząd prosi i przypomina o stosowaniu się do ograniczenia prędkości obowiązującego na naszym ogrodzie “10km/h”. Ograniczenie to również obowiązuje gości działkowców.

Informacja dla spóźnialskich

Wszystkich działkowców którzy nie dokonali bądź wpłacili cześć opłaty inwestycyjnej prosimy o niezwłoczne dokonanie płatności.

Numer konta:

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE IMIENIA PASZKOWIAKA

Numer rachunku:  31 9043 1070 2070 0010 0292 0006

Tytuł przelewu: Inwestycja nr. działki

Kwota: 928 zł

Decyzja Urzędu Miasta Poznania

W dniu dzisiejszym 18.06.2020r przedstawiciele naszego ogrodu podpisali umowę na dotacje przeprowadzanego zadania inwestycyjnego – wymiana linii energetycznej. Umowa została podpisana przez p. J. Wawrzyniak i M. Brandyk. Z ramienia Urzędu Miasta Poznań umowę podpisała 1 Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa p. J. Jajus. Przy podpisaniu obecni byli również P. Wiceprezydent m. Poznań p. M. Wiśniewski, przedstawiciele w/w wydziału p. G. Hajgelman i E. Murzydło. Obecna była również przedstawicielka Rady Miasta p. L. Dudziak. Wartość dotacji to kwota 49 298.70 zł. 

Do 100% Dotacji

W roku 2020 działkowcy i zarządy ROD mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta Poznania.

Udzielenie dotacji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub modernizacją tj. wymianą pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach budowlanych i obejmują usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania wnioski składa się w roku 2020 w terminie do 30 czerwca.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce „Poznań usuwa azbest” – link tutaj

Do wniosku należy załączyć:
1)  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowę dzierżawy działkowej),
2)   zgodę zarządu ROD na realizację zadania,
3)   dokument potwierdzający umocowanie zarządu ROD (np. protokół z posiedzenia zarządu ROD lub uchwała ws. ukonstytuowana zarządu ROD)
4) potwierdzenie złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” złożonej Prezydentowi Miasta Poznania poprzez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31).
5) oświadczenie z deklaracją uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (pozwolenie/zgłoszenie robót budowlanych),
6)     szkic sytuacyjny działki z zaznaczeniem obiektu, którego dotyczy wniosek.


Zgodnie z § 13 ww. uchwały wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, z następującymi zastrzeżeniami:
1)  nie więcej niż 1000 zł za 1 Mg (czyli 1 tonę)  usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
2)  górny limit dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, niezależnie od liczby złożonych przez niego wniosków, wynosi 10% środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym.

Ponadto Wydział informuje, że kolejność etapów przyznawania dofinansowania w roku 2020 wygląda następująco:

1)    złożenie kompletnego wniosku (termin: do 30 czerwca)

2)    kontrola przedwykonawcza

3)    ocena merytoryczna – decyzja o przyznaniu dofinansowania bądź odrzuceniu wniosku

4)    w przypadku decyzji pozytywnej – podpisanie umowy dotacyjnej

5)    realizacja zadania

6)    złożenie formularza rozliczenia wraz z załącznikami (najpóźniej do 15 października)

7)    kontrola powykonawcza

8)    wypłata dofinansowania (najpóźniej do 31 grudnia)


Przydatne informacje, w tym dane kontaktowe firm zajmujących się usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest są dostępne na stronie internetowej www.bazaazbestowa.gov.plw zakładce „Usuwanie azbestu”.

W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu, wnioski – aż do odwołania – można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie. Osoby, które wybiorą drugą opcję, mogą umieścić kopertę w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a). Kolejna możliwość to wysłanie wniosku pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 878 5017, 61 878 4053 – sekretariat lub mailowo: weronika_hirszman@um.poznan.pl.

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
tel. 061 878 40 53, 061 878 40 54
fax. 061 878 40 55
www.poznan.pl/srodowisko

Zarząd ROD im. Paszkowiaka przypomina i prosi o nie pozostawianie odpadów wielkogabarytowych przy pojemniku na śmieci. Takie odpady każdy Działkowiec powinien wywieść na gratowisko we własnym zakresie.

« Older posts Newer posts »