W ostatnim czasie pojawił się problem dotyczący wywozu nieczystości płynnych z szamb znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Poznania. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wielokrotnie odmawiają wywozu nieczystości.

Na działkach w ROD szamba są małe, zazwyczaj mają pojemność 1 lub 2 m 3. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z 2012 roku stawka za wywóz nieczystości płynnych nie może być większa niż 25 zł za m 3. Kwota pobierana przez firmy wywożące odpady z działek w ROD niejednokrotnie była wyższa, co nie było zgodne z przepisami.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń usługodawca nie może odmówić świadczenia usług, szczególnie kiedy usługa dotyczy nieczystości, które jeżeli nie zostaną odebrane może mieć to wpływ na znaczne zanieczyszczenie środowiska, a także nie może zawyżać ceny za świadczone usługi (art.138 kw. – Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny).

W związku z powagą sytuacji prosimy o zgłaszanie każdorazowej odmowy wywozu nieczystości płynnych z ROD podając:

– datę zgłoszenia

– osobę zgłaszającą

– firmę odmawiającą usługę

 

Jednocześnie informujemy, iż na terenie miasta funkcjonuje 58 firm, które posiadają koncesję w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wykaz Firm w załączeniu.

Firmy asenizacyjne

 

OZ PZD w Poznaniu