Dyżur Skarbnika

W dniu 25.06.2022 r. w godzinach 13:00 – 15:00 odbędzie się dyżur skarbnika na świetlicy ogrodowej.

Zaproszenie

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

Niecały miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

Uruchomiona 1 lipca ubiegłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc walczyć ze smogiem i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Właściciel lub zarządca budynku powinien zgłosić do niej posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do I MW.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków, także niemieszkalnych. Zatem deklarację muszą złożyć również zarządy ROD — w przypadku budynków (np. świetlic) podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itp.

Również działkowcy posiadający altany wyposażone np. w kominki, kozy, bojlery elektryczne, mają obowiązek dokonać takiego zgłoszenia i co ważne – muszą to zrobić samodzielnie.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw, które funkcjonowało przed 1 lipca 2021 r. czas mamy do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast dla nowego źródła ciepła (uruchomionego po 1 lipca 2021 roku) termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej samodzielnie przez Internet na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl) bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); aby deklarację złożyć tą drogą trzeba jednak mieć profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny,
  • wypełniając papierową deklarację, którą należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (zanieść osobiście lub wysłać pocztą).

Uwaga! Zarządy ROD oraz działkowcy wypełniają Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kwota może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. Antoniego Paszkowiaka

W dniu 06.05.2022 w świetlicy ogrodowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Rozpoczęcie w pierwszym terminie tj. godz. 18:00  z powodu braku przewidzianej liczby działkowców (262 osoby) uprawnionych do udziału w zebraniu zostało przeniesione na drugi termin – godz. 18:30. Czas oczekiwania na “godzinę zero” został wykorzystany przez przedstawiciela OZ PZD w PoznaNiu p. Stanisława Fromberga na omówienie tematów związanych z pracą i działaniami PZD. W drugim terminie zebranie zostało otwarte przez Prezesa ROD Jarosława Wawrzyniak. Prezes przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Sprawozdawcze – obecnych był 77 działkowców. Nastąpiło odegranie i odśpiewanie hymnu PZD oraz uczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego ogrodu. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania został nim kolega Piotr Sidorowicz. Przewodniczący Zebrania odczytał Regulamin oraz Porządek Zebrania(dodatkowo wyłożone zostały one na stołach wśród zebranych) Wybrano również Prezydium w skład którego weszli: Prezes ROD oraz przedstawiciel OZ PZD p.Stanisław Fromberg. Wyłoniono Komisje Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. W trakcie Zebrania działkowcy zapoznani zostali ze sprawozdaniami Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej oraz planem pracy Zarządu na rok 2022. Przedstawiono również sprawozdania finansowe za rok 2021. Działkowcy poinformowani zostali również o sprawach związanych z preliminarzami finansowymi oraz Funduszy Oświaty i Rozwoju na rok 2022. Działkowcy zapoznani zostali również z kosztami jakie będą musieli ponieść w związku z użytkowaniem działek  Przedstawiono zebranym wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie pt: “Modernizacja alejek ogrodowych i montaż dodatkowego oświetlenia”. Na który to nasz ogród zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Urzędu Marszałkowskiego. Po tych informacjach zaproponowano przegłosowanie Uchwał. Zostały przyjęte jednogłośnie. W dyskusji przeważały tematy związane z bezpieczeństwem na naszym ogrodzie, poruszaniem się pojazdami po alejkach ogrodowych. zwrócono również uwagę na wyegzekwowanie od Spółki Wodnej utrzymania porządku rowów melioracyjnych. Po omówieniu wszystkich tematów Prezes podziękował wszystkim przybyłam za przybycie oraz osobom zaangażowanym w organizację Zebrania. Zebranie zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zebrania.

Reasumując, Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu przebiegło sprawnie, omówiono wszystkie tematy i podjęto Uchwały które pomogą Zarządowi w jego działalności.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

https://sepan.remondis.pl/harmonogram/

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Walne zebranie 2022

Zarząd ROD Paszkowiaka zaprasza działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ROD w dniu 06.05.2022 o godzinie 18:00, drugi termin 18:30 w świetlicy ogrodowej.

Wystawienie dokumentów 23.04.2022 o godzinie 14:00 – 16:00

Otwarcie wody na sezon 2022

W dniu 26.03.2022 o godzinie 12:00 zostanie otwarta woda miejska. Proszę o zabezpieczenie ujęć wody.

Ze względu na warunki pogodowe termin może ulec zmianie.

Komunikat PZD

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 07.07.2021

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r

Demontaż słupów

W dniu 3.11.2021 rozpocznie się demontaż starych słupów energetycznych. Zakończenie prac przewidywane jest na 30.11.2021. W trakcie prac proszę o zachowanie ostrożności oraz podporządkowanie się do zaleceń wykonujących demontaż.

« Older posts