Odczyty liczników

Informujemy o odczytach liczników energii elektrycznej oraz wodomierzy w dniach:

27.06.2024 od godziny 16:00 działki od numeru 1 do 90

28.06.2024 od godziny 16:00 działki od numeru 91 do 180

Prosimy o udostępnienie dojścia do liczników. Osoby których nie będzie proszone są o przekazanie stanu licznika do skarbnika.

Odczyt liczników energii elektrycznej

W dniu 11.05.2024 od godziny 09:00 odbędą się odczyty liczników elektrycznych. Prosimy o udostępnienie dostępu do liczników. Osoby u których odczyt jest niemożliwy i nie będą obecne na ogródkach działkowych prosimy o przesłanie stanu licznika do skarbnika.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

20.04.2024r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

ROD im. Antoniego Paszkowiaka

w Poznaniu.

W dniu 20.04.2024 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego ogrodu. Z powodu braku wystarczającej liczby działkowców z godz. 15:00 przesunieto na godz. 15:30.

O godz. 15:30 zebrani działkowcy w liczbie 97 osób wysłuchali Hymnu PZD i zostali powitani przez Prezesa Jarosława Wawrzyniaka. Prezes przywitał również p. Agnieszkę Jakubowską będącą przedstawicielem Okręgowego Zarządu w Poznaniu i Kolegium Prezesów Poznań- Wilda. Po prezentacji Prezes Jarosław Wawrzyniak zaproponował Kol. Piotra Sidorowicza na przewodniczącego Zebrania. Wobec braku innych kandydatur zebrani jednogłośnie przyjęli kandydaturę w/w na przewodniczącego Zebrania.

W początkowej wazie Zebrania przegłosowano Regulamin i Porządek Zeberania. Następnie zostały wybrane Komisje: Mandatowa, Uchwał i Wniosków oraz Wyborcza. Komisję rozpoczęły pracę w dwuosobowych składach.

W dalszych krokach Prezes Zarządu Rod przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu ROD za rok 2023 oraz za kadencje 2019-23. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione przez jej Przewodniczącą p. Hannę Grzeszczyk. Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu podkreśliła iż Zarząd z założeń planu pracy na rok 2023 wywiązał się w całości, Nie stwierdziła również żadnych uchybień pod względem finansowym i merytorycznym.

Następnie zostały przedstawione projekty planów pracy na kadencje 2024 -2027. Przedstawiono również projekty opłat i preliminarz finansowy na rok 2024.

Kolejnym punktem porządku Zebrania była dyskusja oraz pytania ze strony działkowców. Dotyczyły one głównie tematu odbioru śmieci oraz ich poprawnej segregacji.

W kolejnym etapie Zebrania przystąpiono do odczytu przez Kol. Pawła Burka projektów uchwał i przystąpiono do głosowania. Odbyło się ono bez problemów – przeprowadzono łącznie 17 głosowań.

W kolejnym kroku Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do Składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zebranie przyjęło lisy kandydatów jednogłośnie.

Zarząd ROD oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się następująco:

Zarząd ROD:

Jarosław Wawrzyniak Prezes Zarządu

Mieczysław Brandyk Wiceprezes Zarządu

Piotr Sidorowicz Sekretarz Zarządu

Małgorzata Kamińska Skarbnik Zarządu

Agata Kozłowska, Zenon Jodko, Henryk Nowak, Paweł Batroszak Członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna :

Hanna Grzeszczyk Przewodnicząca Komisji

Paweł Burek Zastępca Przewodniczącego

Joanna Czarnecka Sekretarz.

Delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów został Jarosław Wawrzyniak.

Prezes ROD oraz Przewodniczący Zebrania podziękowali przybyłym działkowcom za udział w zebraniu mino niekorzystnej aury. Na tym zebranie zostało zakończone.

Informacja

W dniu 15.04.2024 będzie wykonany przegląd instalacji elektrycznej w alejkach ogrodowych. Spowoduje to brak dostawy energii elektrycznej.

Opłata energetyczna 2024

Opłata energetyczna w 2024 roku za zużycie energii elektrycznej: do 125 kWh – o,85zł/1kWh, od 126 kWh – 1,20zł/1kWh. Opłata może ulec zmianie po zmianie taryfy przez operatora.

Otwarcie wody

W dniu 23.03.2024 roku o godzinie 12:00 odbędzie się otwarcie wody na naszych ogródkach działkowych. Termin otwarcia wody może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

Odczyt liczników energii elektrycznej

W dniu 24.02.2024 od godziny 10:00 odbędą się odczyty liczników elektrycznych. Prosimy o udostępnienie dostępu do liczników. Osoby u których odczyt jest niemożliwy i nie będą obecne na ogródkach działkowych prosimy o przesłanie stanu licznika do skarbnika.

« Older posts