Zwolnij do 10km/h

W związku z ostatnimi zdarzeniami oraz skargami działkowców Zarząd prosi i przypomina o stosowaniu się do ograniczenia prędkości obowiązującego na naszym ogrodzie “10km/h”. Ograniczenie to również obowiązuje gości działkowców.

Informacja dla spóźnialskich

Wszystkich działkowców którzy nie dokonali bądź wpłacili cześć opłaty inwestycyjnej prosimy o niezwłoczne dokonanie płatności.

Numer konta:

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE IMIENIA PASZKOWIAKA

Numer rachunku:  31 9043 1070 2070 0010 0292 0006

Tytuł przelewu: Inwestycja nr. działki

Kwota: 928 zł

Decyzja Urzędu Miasta Poznania

W dniu dzisiejszym 18.06.2020r przedstawiciele naszego ogrodu podpisali umowę na dotacje przeprowadzanego zadania inwestycyjnego – wymiana linii energetycznej. Umowa została podpisana przez p. J. Wawrzyniak i M. Brandyk. Z ramienia Urzędu Miasta Poznań umowę podpisała 1 Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa p. J. Jajus. Przy podpisaniu obecni byli również P. Wiceprezydent m. Poznań p. M. Wiśniewski, przedstawiciele w/w wydziału p. G. Hajgelman i E. Murzydło. Obecna była również przedstawicielka Rady Miasta p. L. Dudziak. Wartość dotacji to kwota 49 298.70 zł. 

Do 100% Dotacji

W roku 2020 działkowcy i zarządy ROD mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta Poznania.

Udzielenie dotacji jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy działania są związane z inwestycją lub modernizacją tj. wymianą pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach budowlanych i obejmują usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania wnioski składa się w roku 2020 w terminie do 30 czerwca.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce „Poznań usuwa azbest” – link tutaj

Do wniosku należy załączyć:
1)  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowę dzierżawy działkowej),
2)   zgodę zarządu ROD na realizację zadania,
3)   dokument potwierdzający umocowanie zarządu ROD (np. protokół z posiedzenia zarządu ROD lub uchwała ws. ukonstytuowana zarządu ROD)
4) potwierdzenie złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” złożonej Prezydentowi Miasta Poznania poprzez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31).
5) oświadczenie z deklaracją uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (pozwolenie/zgłoszenie robót budowlanych),
6)     szkic sytuacyjny działki z zaznaczeniem obiektu, którego dotyczy wniosek.


Zgodnie z § 13 ww. uchwały wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, z następującymi zastrzeżeniami:
1)  nie więcej niż 1000 zł za 1 Mg (czyli 1 tonę)  usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;
2)  górny limit dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, niezależnie od liczby złożonych przez niego wniosków, wynosi 10% środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym.

Ponadto Wydział informuje, że kolejność etapów przyznawania dofinansowania w roku 2020 wygląda następująco:

1)    złożenie kompletnego wniosku (termin: do 30 czerwca)

2)    kontrola przedwykonawcza

3)    ocena merytoryczna – decyzja o przyznaniu dofinansowania bądź odrzuceniu wniosku

4)    w przypadku decyzji pozytywnej – podpisanie umowy dotacyjnej

5)    realizacja zadania

6)    złożenie formularza rozliczenia wraz z załącznikami (najpóźniej do 15 października)

7)    kontrola powykonawcza

8)    wypłata dofinansowania (najpóźniej do 31 grudnia)


Przydatne informacje, w tym dane kontaktowe firm zajmujących się usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest są dostępne na stronie internetowej www.bazaazbestowa.gov.plw zakładce „Usuwanie azbestu”.

W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu, wnioski – aż do odwołania – można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie. Osoby, które wybiorą drugą opcję, mogą umieścić kopertę w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a). Kolejna możliwość to wysłanie wniosku pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 61 878 5017, 61 878 4053 – sekretariat lub mailowo: weronika_hirszman@um.poznan.pl.

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Poznania
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
tel. 061 878 40 53, 061 878 40 54
fax. 061 878 40 55
www.poznan.pl/srodowisko

Zarząd ROD im. Paszkowiaka przypomina i prosi o nie pozostawianie odpadów wielkogabarytowych przy pojemniku na śmieci. Takie odpady każdy Działkowiec powinien wywieść na gratowisko we własnym zakresie.

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii – 30.04.2020

Zbliża się weekend majowy, który corocznie sprzyjał licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku będzie się odbywał w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii.

W związku ze stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD wprowadził na terenach ROD obostrzenia, zgodne z postanowieniami rządu RP, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród działkowców i ich rodzin, a także by ogrody i działki mogły być udostępnione do użytkowania przez działkowców.

Przypominamy, że nadal w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice itp. W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla i stosując się do obowiązujących ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności. Ponadto działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do nas pojedyncze sygnały, że w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są przestrzegane. Do nielicznych ogrodów wpuszczane są osoby z zewnątrz, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. To nie jest czas na takie rozrywki i każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD.

Jako działkowcy uzyskaliśmy duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań, które mogłyby narazić nas na  niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się z prośbą do zarządów ROD i działkowców o respektowanie  ROD tych postanowień i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wszyscy korzystajmy z uroków działek, ale róbmy to racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek było nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD

W związku z trwającym stanem epidemii w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie ograniczeń w  dostępie do terenów. Jednak kierując się uwagami zgłaszanymi z ROD oraz zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, dotychczasowe ograniczenia zostały skorygowane.  Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w  korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała, do odwołania, przedłuża ograniczenia w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych. W ślad za rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do grona osób najbliższych zalicza się:

a)małżonka działkowca, wstępnych działkowca (dziadków, pradziadków itd), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzeństwo, osoby przysposobione (adoptowane) i małżonków tych osób,

b) powinowatych działkowca w tej samej linii lub stopniu, tj. osoby, które dla małżonka działkowca są osobami najbliższymi – grono osób najbliższych ustalane dla małżonka tak jak w pkt a) wobec działkowca.

c) konkubentów działkowca i ich osoby najbliższe – grono osób najbliższych konkubenta ustalane analogicznie, jak dla małżonka działkowca w pkt b).

Ograniczenie to jest spójne z zakazami wprowadzonymi w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów, który do odwołania zakazuje „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu”.

Kierując się uwagami zgłaszanymi z ogrodów Krajowy Zarząd PZD wprowadził również wyjątki od powyższego zakazu. Dotyczą one osób wykonujących prace związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi na działkach lub terenach wspólnych ROD. Wykonawcy tych prac mogą przebywać na terenie ROD.

Decyzja Krajowego Zarządu podyktowana była sygnałami, że bez stosownej korekty, dotychczasowe ograniczenia narażają działkowców na szkody. Zakaz wstępu na teren ROD dla wykonawców prac, powodował brak możliwości realizacji wcześniej podpisanych umów i groził koniecznością zwrotu zadatku, kary umownej itp. Analogiczne przesłanki uzasadniają korektę wobec osób prowadzących prace na zlecenie lub za zgodą organów PZD – głównie wykonawców inwestycji i remontów w infrastrukturze ogrodowej. 

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ROD, to Krajowy Zarząd PZD podtrzymał ograniczenia związane z korzystaniem z terenów wspólnych ROD i infrastruktury ogrodowej. W szczególności w dalszym ciągu wyłączone z użytku są place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice i inne obiekty ogrodowe, które generują kontakty międzyludzkie. Nie dotyczy to alei ogrodowych i innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione. Ponadto Zarząd ROD (w zależności od uwarunkowań lokalnych) może podjąć decyzję o udostępnieniu przebywającym w ROD obiektów sanitarnych (toalet) stanowiących element infrastruktury ogrodowej.   

Utrzymano również kompetencję Zarządu ROD w zakresie wyrażania zgody na bezpośredni dojazd do działki. Podejmując taką decyzję, Zarząd ROD winien jednak uwzględnić stan infrastruktury ogrodowej, a zwłaszcza szerokość alei ogrodowych.

Wyrażając nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją, Krajowy Zarząd PZD apeluje do wszystkich osób przebywających na terenie ROD o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obostrzeń, które służą dobru nas wszystkich. Przypominamy również, że korzystając z maseczek i rękawiczek ochronnych podczas pobytu na terenach wspólnych ROD, zmniejszamy ryzyko zarażeń.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id24014/Uchwaa_KZ_nr_107_z_29.04.2020.pdf

Informacja

Trwają zapisy na zakup Rozdzielnic Pomiarowych wraz z pełnym oprzyrządowaniem:

  • Złącze pomiarowe
  • Kieszeń kablowa wraz z fundamentem
  • złączki szynowe
  • Zabezpieczenie przedlicznikowe C25
  • płyta montażowa
  • Licznik energii elektrycznej (legalizowany)
  • okablowanie

Dla chętnych możliwość dodatkowo montaż gniazda 230V (gniazdo robocze):

  • gniazdo 230V szynowe
  • bezpiecznik „S” B16
  • okablowanie

Wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu 504 438 088 lub działka nr.168.

Zapisy trwają do 14.05.2020

Ogłoszenie Zarządu

Ogłoszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Antoniego Paszkowiaka do pobrania tutaj:

« Older posts