W związku z podniesieniem opłaty za wywóz odpadów zielonych o 100 % przez odbiorcę odpadów. Zarząd ROD przypomina o obowiązku posiadaniu kompostownika na każdej działce.

Jednocześnie przypominamy regułę jakie odpady powinny trafiać do pojemnika przeznaczonego na odpady zielone:

Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale  mikroorganizmów. Do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych.”

Informujemy również o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących sortowania odpadów komunalnych w pojemniku zbiorczym, w którym znajdowały się odpady zielone. W związku z powyższym faktem istnieje prawdopodobieństwo podniesienia składki za wywóz odpadów komunalnych do kwoty 204 zł.

ZARZĄD WPROWADZA ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH W POJEMNIKU ZBIORCZYM NA ODPAD ZMIESZANY.

Działkowcy, którzy nie zastosują się do w/w informacji poniosą konsekwencje finansowe – koszt wywozu pojemnika.

Poznań; dnia 20.07.2019r.