W dniu 06.05.2022 w świetlicy ogrodowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Rozpoczęcie w pierwszym terminie tj. godz. 18:00  z powodu braku przewidzianej liczby działkowców (262 osoby) uprawnionych do udziału w zebraniu zostało przeniesione na drugi termin – godz. 18:30. Czas oczekiwania na “godzinę zero” został wykorzystany przez przedstawiciela OZ PZD w PoznaNiu p. Stanisława Fromberga na omówienie tematów związanych z pracą i działaniami PZD. W drugim terminie zebranie zostało otwarte przez Prezesa ROD Jarosława Wawrzyniak. Prezes przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zebranie Sprawozdawcze – obecnych był 77 działkowców. Nastąpiło odegranie i odśpiewanie hymnu PZD oraz uczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego ogrodu. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania został nim kolega Piotr Sidorowicz. Przewodniczący Zebrania odczytał Regulamin oraz Porządek Zebrania(dodatkowo wyłożone zostały one na stołach wśród zebranych) Wybrano również Prezydium w skład którego weszli: Prezes ROD oraz przedstawiciel OZ PZD p.Stanisław Fromberg. Wyłoniono Komisje Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. W trakcie Zebrania działkowcy zapoznani zostali ze sprawozdaniami Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej oraz planem pracy Zarządu na rok 2022. Przedstawiono również sprawozdania finansowe za rok 2021. Działkowcy poinformowani zostali również o sprawach związanych z preliminarzami finansowymi oraz Funduszy Oświaty i Rozwoju na rok 2022. Działkowcy zapoznani zostali również z kosztami jakie będą musieli ponieść w związku z użytkowaniem działek  Przedstawiono zebranym wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie pt: “Modernizacja alejek ogrodowych i montaż dodatkowego oświetlenia”. Na który to nasz ogród zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Urzędu Marszałkowskiego. Po tych informacjach zaproponowano przegłosowanie Uchwał. Zostały przyjęte jednogłośnie. W dyskusji przeważały tematy związane z bezpieczeństwem na naszym ogrodzie, poruszaniem się pojazdami po alejkach ogrodowych. zwrócono również uwagę na wyegzekwowanie od Spółki Wodnej utrzymania porządku rowów melioracyjnych. Po omówieniu wszystkich tematów Prezes podziękował wszystkim przybyłam za przybycie oraz osobom zaangażowanym w organizację Zebrania. Zebranie zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zebrania.

Reasumując, Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu przebiegło sprawnie, omówiono wszystkie tematy i podjęto Uchwały które pomogą Zarządowi w jego działalności.